TAKAKO YOSHIKAWA

COLOUR

takakoyoshikawa_colour01
2019
910×727mm
canvas
takakoyoshikawa_colour02
2019
910×910mm
canvas
takakoyoshikawa_colour03
2019
606×500mm
canvas
takakoyoshikawa_colour04
2019
910×910mm
canvas
takakoyoshikawa_colour05
2019
530×455mm
canvas
takakoyoshikawa_colour06
2019
1167×910mm
canvas
takakoyoshikawa_colour07
2019
1167×910mm
canvas
takakoyoshikawa_colour08
2019
530×455mm
canvas
takakoyoshikawa_colour09
2019
727×606mm
canvas
takakoyoshikawa_colour10
2019
652×500mm
canvas
takakoyoshikawa_colour11
2019
36×36inc
canvas
takakoyoshikawa_colour12
2019
24×24inc
canvas