TAKAKO YOSHIKAWA

SPOTS

takakoyoshikawa_spots01
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_spots02
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_spots03
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_spots04
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_spots05
2018
182×257mm
paper
takakoyoshikawa_spots06
2018
652×530mm
canvas
takakoyoshikawa_spots07
2018
727×606mm
paper
takakoyoshikawa_spots08
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots09
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots10
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots11
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots12
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots13
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots14
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots15
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots16
2018
235×330mm
paper