TAKAKO YOSHIKAWA

FIGURE

takakoyoshikawa_figure01
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure02
2018
364×257mm
paper
takakoyoshikawa_figure03
2018
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_figure04
2018
297×210mm
paper
takakoyoshikawa_figure05
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure06
2018
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_figure07
2018
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_figure08
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure09
2018
297×420mm
paper
takakoyoshikawa_figure10
2018
297×210mm
paper
takakoyoshikawa_figure11
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure12
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure13
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure14
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure15
2018
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_figure16
2018
210×297mm
paper