TAKAKO YOSHIKAWA

2020

takakoyoshikawa_nishikigoi01 takakoyoshikawa_nishikigoi08 takakoyoshikawa_dot02 takakoyoshikawa_dot09 takakoyoshikawa_leaf01 takakoyoshikawa_leaf03 takakoyoshikawa_leaf04 takakoyoshikawa_leaf05 takakoyoshikawa_leaf06 takakoyoshikawa_colour24 takakoyoshikawa_spots29 takakoyoshikawa_spots28 takakoyoshikawa_other14 takakoyoshikawa_other15