TAKAKO YOSHIKAWA

2019

takakoyoshikawa_colour03 takakoyoshikawa_colour05 takakoyoshikawa_colour08 takakoyoshikawa_colour10 takakoyoshikawa_colour11 takakoyoshikawa_colour12 takakoyoshikawa_colour13 takakoyoshikawa_colour14 takakoyoshikawa_colour17 takakoyoshikawa_colour19 takakoyoshikawa_colour20 takakoyoshikawa_colour21 takakoyoshikawa_colour22 takakoyoshikawa_colour25 takakoyoshikawa_dot03 takakoyoshikawa_dot04 takakoyoshikawa_colour04 takakoyoshikawa_colour06 takakoyoshikawa_colour09 takakoyoshikawa_colour16 takakoyoshikawa_colour18 takakoyoshikawa_spots30 takakoyoshikawa_spots25 takakoyoshikawa_colour15 takakoyoshikawa_other04 takakoyoshikawa_other05 takakoyoshikawa_other06 takakoyoshikawa_other07 takakoyoshikawa_other08 takakoyoshikawa_other09