TAKAKO YOSHIKAWA

2022

takakoyoshikawa_colour01 takakoyoshikawa_colour01 takakoyoshikawa_nishikigoi02 takakoyoshikawa_nishikigoi03 takakoyoshikawa_nishikigoi04 takakoyoshikawa_nishikigoi05 takakoyoshikawa_nishikigoi06 takakoyoshikawa_nishikigoi07 takakoyoshikawa_nishikigoi09 takakoyoshikawa_nishikigoi10 takakoyoshikawa_nishikigoi11 takakoyoshikawa_nishikigoi12 takakoyoshikawa_nishikigoi13 takakoyoshikawa_nishikigoi14 takakoyoshikawa_figure39 takakoyoshikawa_figure38 takakoyoshikawa_leaf02 takakoyoshikawa_leaf07 takakoyoshikawa_leaf08 takakoyoshikawa_leaf09 takakoyoshikawa_leaf10 takakoyoshikawa_colour26 takakoyoshikawa_colour27 takakoyoshikawa_colour28 takakoyoshikawa_colour29 takakoyoshikawa_other10 takakoyoshikawa_other11 takakoyoshikawa_other12