TAKAKO YOSHIKAWA

FIGURE

takakoyoshikawa_figure17
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure18
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure19
2018
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_figure20
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure21
2018
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_figure22
2018
242×340mm
paper
takakoyoshikawa_figure23
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure24
2018
182×257mm
paper
takakoyoshikawa_figure25
2018
297×420mm
paper
takakoyoshikawa_figure26
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure27
2018
182×257mm
paper
takakoyoshikawa_figure28
2018
727×606mm
paper
takakoyoshikawa_figure29
2018
727×606mm
canvas
takakoyoshikawa_figure30
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_figure31
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_figure32
2018
297×420mm
paper