TAKAKO YOSHIKAWA

SPOTS

takakoyoshikawa_spots17
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots18
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots19
2018
235×330mm
paper
takakoyoshikawa_spots20
2018
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_spots21
2018
235×330mm
paper