TAKAKO YOSHIKAWA

FIGURE

takakoyoshikawa_figure33
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure34
2018
340×242mm
paper
takakoyoshikawa_figure35
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure36
2018
257×182mm
paper
takakoyoshikawa_figure37
2018
210×297mm
paper