TAKAKO YOSHIKAWA

COLOUR

takakoyoshikawa_colour13
2019
297×420mm
paper board
takakoyoshikawa_colour14
2019
210×297mm
paper
takakoyoshikawa_colour15
2019
30×24inc
canvas
takakoyoshikawa_colour16
2019
910×727mm
canvas
takakoyoshikawa_colour17
2019
30×24inc
canvas
takakoyoshikawa_colour18
2019
910×727mm
canvas
takakoyoshikawa_colour19
2019
24×12inc
canvas
takakoyoshikawa_colour20
2019
24×12inc
canvas
takakoyoshikawa_colour21
2019
24×12inc
canvas
takakoyoshikawa_colour22
2019
24×12inc
canvas